วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2561
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองการศึกษา)พนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสมบูรณ์ เดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงาน เดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของสำนักปลัด เดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองช่าง)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองช่าง เดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน(สำนักงานปลัด/งานอนุรักษ์แหล่งน้ำฯ)(๑ อปท.ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม)ค่าป้ายโครงการขนาด๑.๕x๒.๕เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน(สำนักงานปลัด/งานอนุรักษ์แหล่งน้ำฯ)๑อปท.ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม(จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในดครงการพร้อมขนส่งถึงบริเวณที่จัดทำโครงการจำนวน๓รายการ)รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน(สำนักงานปลัด/งานอนุรักษ์แหล่งน้ำฯ)(๑ อปท.ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม)จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน(๕๐คนx๕๐บาท=๒,๕๐๐บาท)อาหารว่างและเครื่องดื่ม(๕๐คนx๒๕บาท=๑,๒๕๐บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล(สำนักงานปลัด/งานป้องกันฯ)จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่๒๕๖๒(จำนวน๑๔ป้าย)รายละเอียดป้ายต่างๆตามเอกสารแนบท้ายโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง