วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำปี 2565 เป็นจำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 40,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,900 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ตู้เหล็ก จำนวน 4 หลังๆละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 22,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)กองช่าง-จ้างเหมารถบรรทุกขนส่งผิวยางมะตอยเพื่อซ่อมแซมถนนจุดที่ชำรุดเสียหายในเขตพื้นที่ ต.ขามสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนตู้เหล็ก จำนวน 3 หลังๆละ 11,000 บาท รวมเป็นเงิน 33,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนตู้เหล็ก จำนวน 6 หลังๆละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 33,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 44,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพประจำปี๒๕๖๕ เป็นเงิน 50,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนฯ(กองการศึกษา)จัดซื้อ๑๓๐วัน(๒๑มิ.ย.๖๕-๑๙ธ.ค.๖๕)จำนวน๓๓๖คนจำนวน๔๓,๖๘๐กล่องๆละ๗.๘๒บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์ฯ(กองการศึกษา)จัดซื้อ๑๓๐วัน(๒๑มิ.ย.๖๕-๑๙ธ.ค.๖๕)จำนวน๒๗คน จำนวน๓,๕๑๐กล่องๆละ๗.๘๒บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง