วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนกรองเครื่อง น้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กน 8780 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 001-49-0001 เป็นเงิน 1,650 บาท (สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนโอโตสวิทย์ ถ่าน และตรวจเช็คสภาพ รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กน 8780 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 001-49-0001 เป็นเงิน 1,500 บาท (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,500 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 1,180 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 19,130 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายเลียบคลองบ้านนายสกุล ทานอกถึงบ้านนายบุญสอน กุนอก)บ้านตะหนอด ม.๖(กว้าง๔ม.ยาว๗๙.๖๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓๑๘.๔๐ตร.ม.ป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ของสำนักปลัด เดือนพฤษภาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทั่วไป ที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปของกองช่าง เดือนพฤษภาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารและงานด้านบันทึกข้อมูลทั่วไปของกองคลัง เดือนพฤษภาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยช่างไฟฟ้าของกองช่าง เดือนพฤษภาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง