วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการอบต.สัญจร(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง เป็นเงิน 2,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการอบต.สัญจร(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เป็นเงิน 15,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุภายในกองคลัง(กองคลัง)จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 416-56-0010 จำนวน 3 รายการเป็นเงิน 2,700 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขามสมบูรณ์คัพ(กองการศึกษา)จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 43,120 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขามสมบูรณ์คัพ(กองการศึกษา)ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 74,145 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างจ้างโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขามสมบูรณ์คัพ(กองการศึกษา)จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 83,160 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขามสมบูรณ์คัพ(กองการศึกษา)จ้างเหมาเครื่องเสียงในการแข่งขันกีฬา จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขามสมบูรณ์คัพ(กองการศึกษา)จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 2.54 เมตร เป็นเงิน 1,200 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขามสมบูรณ์คัพ(กองการศึกษา)จ้างเหมาตกแต่งสนามกีฬาประเภทต่างๆพร้อมรื้อถอน จำนวน 1 รายการเป็นเงิน 6,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขามสมบูรณ์คัพ(กองการศึกษา)จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 61,600 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง