วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่๙ ตำบลขามสมบูรณ์(กว้าง๕ม.ยาว๘๐๐ม.หนา๐.๐๔ม.(ไม่มีไหล่่ทาง)พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ๑ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  เม.ย. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 จำนวน 800 เล่มๆละ 80 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,000 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่๙ ตำบลขามสมบูรณ์(กว้าง๕ม.ยาว๘๐๐ม.หนา๐.๐๔ม.(ไม่มีไหล่่ทาง)พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ๑ป้าย)
29  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่๙ตำบลขามสมบูรณ์(กว้าง๕ม.ยาว๘๐๐ม.หนา๐.๐๔ม.(ไม่มีไหล่ทาง)พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ๑ป้าย)
29  เม.ย. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของสำนักปลัด เดือนพฤษภาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือนพฤษภาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองการศึกษา)จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนพฤษภาคม 2562 เดือนละ 6,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบบลขามสมบูรณ์ กว้าง ๕เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา๐.๐๔เมตร(ไม่มีไหล่ทาง)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ๑ป้าย
29  เม.ย. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนพฤษภาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง