วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ผษ 4124 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อทรายอะเบท และน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันผสมน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสถุโถปัสสวะพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
เครื่องพิมพ์
6  ก.ย. 2561
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านโคกพะงาด ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา
6  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองสะเดา หมู่ ๑๑ ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา