วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยงานการเงินของกองคลัง ประจำเดือนกันยายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์ประจำเดือนกันยายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองคลัง ประจำเดือนกันยายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในการขับรถยนต์ รถเชฟ หมายเลขทะเบียน กน 8780 นครราชสีมา ประจำเดือนกันยายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือนกันยายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกันยายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกันยายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกันยายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุจราจร-กระจกโค้งมนพร้อมเสาและค่าติดตั้งจุดเสี่ยงจุดอันตรายภายในตำบลขามสมบูรณ์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายของสำนักปลัด)(จ่ายขาดเงินสะสม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0002 ทะเบียน ขต 1849 นครราชสีมา เป็นเงิน 3,761.20 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง