วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2564
ซื้อผ้าสแลนเขียว เพื่อใช้ในการปรับปรุงศูนย์ State Quarantine (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ เป้นเงิน 2,550 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายประจำจุดของสถานที่กักตัวระดับตำบล State Quarantine (SQ) ตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 2,304 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล พิธีมอบเงินเยียวยาเกษตรกรสัตว์ตายจากโรคลัมปีสกิน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 600 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล พิธีมอบเงินเยียวยายาเกษตรกรสัตว์ตายจากโรคลัมปีสกิน จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 600 บาท ตามเอกสารแนบท้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีถูกกักตัว 14 วัน เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 1,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 1,500 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 900 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 840 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปี 2564 จำนวน 49 รายการ เป็นเงิน 50,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง