วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) จำนวน 2 รายการเป็นเงิน 630 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน)ดิน จำนวน 1 รายการ พร้อมปรับเกลี่ย รวมเป็นเงิน 5,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) เป็นเงิน 6,130 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง(สายจากนานายประสิทธิ์ถึงนานางสมจิตร)บ้านโกรกพัฒนาม.๙(กว้าง๓ม.ยาว๒๘๐ม.หนาเฉลี่ย๐.๒๐ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า๘๔๐ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายจากบ้านใหม่สามัคคีไปหนองเครือ)บ้านใหม่สามัคคีม.๑๐(กว้าง๓.๕๐ม.ยาว๓๖๕ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๑,๒๗๗.๕๐ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายจากบ้านหนองสะแกไปบ้านสี่เหลี่ยม)บ้านหนองสะเดาม.๑๑(กว้าง๔ม.ยาว๓๒๓ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๑,๒๙๒ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 240 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(สำนักงานปลัด)จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 จำนวน 33 คนๆละ 25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 825 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิดซอยกลางบ้าน(ต่อจากงบปี2560)ม.10 บ้านใหม่สามัคคี(ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ภายในกว้าง0.30ม.ภายในลึก0.70ม.ยาว68ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์1ป้าย)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง