วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน 3 กล่องๆละ 955 บาท เป็นเงิน 2,865 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการณ์ 2564(สำนักงานปลัด,งานป้องกันฯ) จำนวน 3 ป้าย เป็นเงิน 6,720 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อทรายกำจัดยุงเคลือบสาร Temephos1%SG(กองสาธารณสุข) จำนวน 7 ถังๆละ 6,000 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อน้ำดื่มชนิดแก้ว น้ำแข็ง และผ้าเย็นสำลีเพื่อใช้ในโครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการณ์ 2564(สำนักงานปลัด,งานป้องกันฯ) เป็นเงิน 2,380 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์(กองสาธารณสุข) จำนวน 800 โด๊ส เป็นเงิน 24,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 เป็นเงิน 1,525 บาท ตามเอกสาารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายนานายกระจ่างถึงนานายดำเกิง)บ้านโกรกพัฒนา ม.๙ (กว้าง๓.๕๐ม.ยาว๒๗๒ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๙๕๒ตร.ม.พร้อมบดอัดแน่น)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายเรียบคลองอีสานเขียวโกรกไม้แดงถึงบ้านตะหนอด)บ้านสระหลวง ม.๓(กว้าง๓.๕๐ม.ยาว๒๘๑ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า๙๘๓.๕๐ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดสำนักงาน(กองคลัง) กระดาษ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,050 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลกองคลัง เดือนเมษายน 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง