วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด) จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 12,980 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) จำนวน 44 รายการ เป็นเงิน 21,093 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง(จำนวน 2 เครื่องๆละ 27,500บาท)(กองการศึกษา) รวมเป็นเงิน 55,000 บาท ตามเอกสารนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,100 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 2 รายการ 4,880 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียูพร้อมติดตั้งจำนวน 2 เครื่อง(ที่ห้องทำงานกองช่างที่ต่อเติมใหม่ 1 เครื่อง ,กองคลังที่ต่อเติมใหม่ 1 เครื่อง)เครื่องละ 27,500 บาท รวมเป็นเงิน 55,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) จำนวน 44 รายการ เป็นเงิน 26,293 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านโกรกพัฒนา-บ้านสระหลวง ม.๙ บ้านโกรกพัฒนา ต.ขามสมบูรณ์(กว้าง๖ม.ยาว๒,๗๓๐ม.หนา๐.๐๕ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๑๖,๓๘๐ตร.ม.)กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)(กองสาธารณสุข) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 900 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่องๆละ 27,500 บาท รวมเป็นเงิน 55,000 บาท (กองการศึกษา) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง