วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองการศึกษา)จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 800 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 14,800 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการการป้องกันและแก้ไขการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)กองสาธารณสุข(สปสช.) จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 99,850 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 7,550 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายรอบบ้านโจดด้านทิศเหนือ)บ้านโจดม.๔(กว้าง๔ม.ยาว๙๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓๖๐ตร.ม.(ไม่มีไหล่ทาง)พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายซอยบ้านดาบพระขรรค์ชัย)บ้านหนองสะแกพัฒนาม.๑๓(กว้าง๓ม.ยาว๑๒๑ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓๖๓ตร.ม.ไม่มีไหล่ทางพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุภายในกองช่าง(กองช่าง)ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 416-53-0008 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง