วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของสำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท (สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2564 (กองคลัง) เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท กองการศึกษา ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท (สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนตุลาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท กองการศึกษา ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 775 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีถูกกักตัว 7 วัน(สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 1,100 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีถูกกักตัว 8 วัน(สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 1,250 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง