วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ต.ค. 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(กองการศึกษา)
2  ต.ค. 2566
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ(อื่นๆ)กองการศึกษา
2  ต.ค. 2566
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ(จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำงาน)กองการศึกษา
2  ต.ค. 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(กองคลัง)
2  ต.ค. 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(สำนักปลัด)
2  ต.ค. 2566
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ(อื่นๆ)กองคลัง
2  ต.ค. 2566
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ(จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำงาน)กองคลัง
2  ต.ค. 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด)
2  ต.ค. 2566
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ(อื่นๆ)สำนักปลัด
2  ต.ค. 2566
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ(จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำงาน)สำนักปลัด