วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งผ้าม่านกันแดดหอประชุมเอนกประสงค์ของอบต.ขามสมบูรณ์ บริเวณบานหน้าต่างขนาดกว้าง 2.75 ม. สูง1.45 ม. จำนวน 10 ช่องและบริเวณบานประตูเข้าขนาดความกว้าง 2.75ม. สูง 2.40ม.จำนวน 1 ช่อง รวมเป็นเงิน 49,000 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมจัดสถานที่เพื่อใช้ในโครงการตลาดนัดวิถีชุมชนคนขามสมบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคมและธันวาคม 2565 เป็นเงิน 12,000 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนฯภาคเรียนที่2/2565(เริ่ม20ธ.ค.2565-19มิ.ย.2566)130วันx325คน=42,250กล่องๆละ8.13บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์เด็กฯภาคเรียนที่2/2565(เริ่ม20ธ.ค.2565-19มิ.ย.2566)130วันx25คน=3,250กล่องๆละ8.13บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 6,195 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างค่าบำรุงรักษาค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(กองช่าง)จ้างเหมาขุดตัด-ตัก หินกากยางพร้อมขนส่งลงหินกากยางเพื่อซ่อมแซมถนนภายในเขตต.ขามสมบูรณ์(ตามรูปแบบและรายการที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 1,140 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 1,650 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,250 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,000 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง