วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุ กระเป๋าเอกสาร เครื่องเขียน เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนตำบลขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,610 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนตำบลขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) เป็นเงินทั้งสิ้น 8,700 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 450 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้อโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)วัสดุเพื่อใช้ในโครงการ เป็นเงิน 2,925 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 1 มื้อๆละ 35 บาทจำนวน 65 คน เป็นเงิน 2,275 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 1 มื้อต่อคนๆละ 80 บาท รวมเป็นเงิน 5,200 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี๒๕๖๓(แผนงานเกษตรสำนักงานปลัด)จ้างเหมาเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการ เป็นเงิน 3,500 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี๒๕๖๓(แผนงานเกษตรสำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 4 ป้าย เป็นเงิน 4,185 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อโครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสของอบต.ขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด,งานสวัสดิการฯ)จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการจำนวน๑๒รายการเป็นเงิน๒๙,๐๕๔บาท(ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี๒๕๖๓(จัดซื้อต้นไม้(พร้อมจัดส่ง)พยุง๒๗๐ต้น,ประดู่ป่า๕๐ต้น,หูกวาง๓๐ต้นเป็นเงิน๑๗,๕๐๐บาทและดินผสมเสร็จ เป็นเงิน๓,๗๕๐บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น๒๑,๒๕๐บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง