วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ย. 2564
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้กักตัวโควิด-19 กรณีกักตัว 14 วัน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 1,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 1 กล่องและค่าขนส่ง เป็นจำนวนเงิน 1,124.90 ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 6 กล่องและค่าขนส่ง เป็นจำนวนเงิน 6,014.50 ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีถูกกักตัว 5 วัน (1-5 ตุลาคม 2564) เป็นจำนวนเงิน 750 บาท ตามเอกสารแนบท้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากน้ำท่วมบ้าน หมู่ที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อนำมาบรรจุกระสอบทราย นำไปช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัย หมู่ที่ 1 ถนนชำรุด 1 สาย เป็นจำนวนเงิน 4,720 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมตามโครงการเให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ(สำนักงานปลัด) จำนวน 47 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 1,645 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
จ้างงบกลาง เงินสำรองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯ(สำนักงานปลัด)-ซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำที่ชำรุดในเขตอบต.ขามสมบูรณ์ บ้านบุ่งตะครองม.๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 450 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง