วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2562
ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(กองสาธารณสุขฯ)ซื้อน้ำมันดีเซล แก๊สโซฮอลล์ 91 เพื่อมาใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวนเงิน 5,950 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด ทั้งหมด 7 รายการ เป็นจำนวนเงิน 16.650 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน มีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาจำนวน๑เครื่อง)
27  ก.พ. 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(จัดซื้อตู้เย็นขนาด๙คิวบิคฟุต จำนวน๑ตู้)
27  ก.พ. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือน มีนาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนมีนาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของสำนักปลัด เดือนมีนาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองการศึกษา)จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวนเงิน 6,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลาง(สำนักงานปลัด)ซ่อมแซมตรวจเช็คสภาพครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 8780 นครราชสีมา รวมเป็นเงิน 11,700 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง