วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2566
ซื้อน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 001 49 0001 ทะเบียน กน 8780 นครราชสีมา เป็นเงิน 850 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป(บรรจุถุงละๆ๒๐กิโลกรัม)จำนวน๒๘๕ถุงๆละ๑๔๐บาท เป็นเงิน๓๙,๙๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 10,050 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อโต๊ะม้าหินอ่อน จำนวน 5 ชุดๆละ 6,500 บาท รวมเป็นเงิน 32,500 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,600 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 9,725 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 10,525 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 2,745 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 1,020 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 3,885 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง