วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 70 เล่มๆละ 245 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,150 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยประชาอุทิศ)บ้านโนนสีฟัน หมู่ที่๕(งบข้อบัญญัติ๒๕๖๑)(ผิวจราจรกว้าง๓ม.ยาว๙๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๒๗๐ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะงาดเหนือ หมู่ที่๑๒(งบจ่ายขาดเงินสะสมปี๒๕๖๑)(กว้าง๔ม.ยาว๖๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๒๔๐ตร.ม.ก่อสร้างหูช้างสามเหลี่ยม ขนาดยาว๔ม.กว้างตามถนนเดิม๔ม.ทแยง๓.๔๐ม.พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๖.๑๖ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยประชาอุทิศ)บ้านโนนสีฟัน หมู่ที่๕(งบข้อบัญญัติ๒๕๖๑)
6  มี.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะงาดเหนือ หมู่ที่๑๒(งบจ่ายขาดเงินสะสมปี๒๕๖๑)
5  มี.ค. 2562
ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(กองสาธารณสุขฯ)ซื้อน้ำมันดีเซล แก๊สโซฮอลล์ 91 เพื่อมาใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวนเงิน 5,950 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด ทั้งหมด 7 รายการ เป็นจำนวนเงิน 16.650 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน มีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาจำนวน๑เครื่อง)
27  ก.พ. 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(จัดซื้อตู้เย็นขนาด๙คิวบิคฟุต จำนวน๑ตู้)