วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือน มีนาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนมีนาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของสำนักปลัด เดือนมีนาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองการศึกษา)จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวนเงิน 6,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลาง(สำนักงานปลัด)ซ่อมแซมตรวจเช็คสภาพครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 8780 นครราชสีมา รวมเป็นเงิน 11,700 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาจำนวน๑เครื่อง) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 17,800 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(จัดซื้อตู้เย็นขนาด๙คิวบิคฟุต จำนวน๑ตู้)ซื้อตู้เย็น ราคา 14,800 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด2บานเลื่อน(จำนวน2ตู้)(กองสาธารณสุขฯ)จำนวน 2 ตู้ เป็นเงิน 10,600 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติราชการพร้อมเก้าอี้ครบชุด(จำนวน1ชุด)(กองสาธารณสุขฯ)ซื้อโต๊ะปฏิบัติการ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,790 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด2บานเลื่อนจำนวน2ตู้)(กองการศึกษา)ซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด2บานเลื่อนจำนวน2ตู้ ราคา 10,600 บาท กองการรศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง