วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการต่อสัญญาปรับปรุงเว็บไซต์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ คือบริการจ้างเหมาพื้นที่อินเตอร์เน็ตเป็นเวลา 12 เดือน ภายใต้ชื้อโดเมนเนม เป็นเงิน 8,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ขามสมบูรณ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนธันวาคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสมบูรณ์ เดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้อน้ำดื่ม เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 29 ถังๆละ 15 บาท รวมเป็นเงิน 435 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,550 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงถนนฯลฯ(กองช่าง)จ้างเหมาขุดซ่อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.80ม.จำนวน6ท่อนพร้อมกลบดินหลังท่อกับปรับเกลี่ยทับแน่นให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 8,304 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด) จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 5,220 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนฯ(กองการศึกษา)จัดซื้อ๑๓๐วัน(๑๐พย.๖๓-๑๐พค.๖๔)จำนวน๓๒๑คนซื้อ๔๑,๗๓๐กล่องๆละ๗.๘๒บาทเป็นเงินทั้งสิ้น๓๒๖,๓๒๘.๖๐บาท(สามแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์)ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง