วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ต.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงถนนคสล.ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนนลาดยางฯลฯ(กองช่าง)ซ่อมแซมถนนลูกรังม.๑๓และม.๘(ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์และค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลางและค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆฯลฯ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ขบ 001 49 0001 รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กน 8780 นครราชสีมา เปลี่ยนกรองเครื่อง น้ำมันเครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,280 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2563(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2563 จำนวน 2 รายการเป็นเงิน 1,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2563(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คน เป็นเงิน 8,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2563(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการขนาด 1.52 เมตรๆละ 120 บาท จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 360 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 พวงๆละ 1,000บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 36 คนๆละ 35 บาท รวมเป็นเงิน 1,260 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาเข้าเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 35 เล่มๆละ 150 บาท รวมเป็นเงิน 5,250 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์และค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลางและค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆฯลฯ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาซ่อมแซมไดชาร์ท D แม็ก พร้อมหางเดิมน็อตไดชาร์ทพร้อมชาร์ทไฟแบตเตอร์รี่ 1 ชุดครุภัณฑ์ ขบ 001 49 0001 รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กน 8780 จำนวนเงิน 2,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์และค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลางและค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆฯลฯ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมแอร์ ครุภัณฑ์ ขบ 001 49 0001 รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กน 8780 จำนวนเงิน 1,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง