วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์และค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลางและค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆฯลฯ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพตามระยะ หมายเลขทะเบียน ขต 1849 นครราชสีมา เป็นเงิน 7,883.23 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์และค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลางและค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆฯลฯ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ขบ 001-49-0001 รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 8780 นครราชสีมา เป็นเงิน 1,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาติดตั้งกระจกโค้งมน พร้อมเสา จำนวน 9 ชุดๆละ700 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 6,300 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(กระจกโค้งมนพร้อมเสาจำนวน๙เสา)สำนักงานปลัด(งานป้องกันฯ)ซื้อกระจกโค้งมน พร้อมเสา จำนวน 9 ชุดๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนดิน(สายคลองอีสานเขียวไปตำบลคูขาด)ม.5บ้านโนนสีฟัน (กว้าง4ม.ยาว630ม.หนาเฉลี่ย0.65ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า1,964.625ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างขุดลอกคลองด้านทิศเหนือของหมู่บ้านบ้านพะงาดเหนือพัฒนาม.๑๒(ขนาดปากคลองเดิมกว้าง๑๕ม.ยาว๑,๑๘๐ม.ลึกเฉลี่ย๒.๕ม.ขุดลึกลงอีก๐.๕๐ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนดิน(สายสี่แยกหนองแต้ถึงนานางสนั่น ปาปะแก)บ้านพะงาดเหนือพัฒนาม.๑๒(กว้าง๕ม.ยาว๓๕๐ม.หนาเฉลี่ย๑.๐๐ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๑,๗๕๐ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลอง ชัยชนะท่านท้าวสุรนารีร่วมกับอำเภอคง(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดบูธออกงานร่วมกิจกรรม จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลอง ชัยชนะท่านท้าวสุรนารีร่วมกับอำเภอคง(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดหาน้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างปรับภูมิทัศน์บริเวณสระหมอยา(เลียบคลองอีสานเขียวไปสุดเขตติดต่ออบต.คูขาดบริเวณสองข้างทาง)บ้านโนนสีฟันม.๕(มีพื้นที่ถางป่าขุดตอ(ขนาดหนัก)ไม่น้อยกว่า๒๗,๔๑๐ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง