วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,470 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 2,219 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างงบกลาง เงินสำรองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯ(สำนักงานปลัด)-จ้งเหมาปรับปรุงพื้นทาง ซ่อมถนน วางท่อระบายน้ำในเขตอบต.ขามสมบูรณ์ จำนวน๗จุดบ้านตะหนอด ม.๖(ตามแบบที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 463-63-0016 เป็นเงิน 3,390 บาท กองช่าง ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาติดเหล็กดัดประตูหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ขามสมบูรณ์(กองการศึกษา)-จ้างเหมาติดเหล็กดัดประตูหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม อบต.ขามสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา)จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 4,150 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดสำนักงาน(กองการศึกษา)จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 3,690 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)หมึก TONER-ORI HP CF248A จำนวน 3 กล่องๆละ 2,300 บาท รวมเป็นเงิน 6,900 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุภายในกองช่าง(กองช่าง)จ้างเหมาถมดินบ่อคอนกรีตหน้าที่ทำการอบต.ขามสมบูรณ์(ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า๔๒.๖๒ลบ.ม.)พร้อมปรับเกลี่ยให้เรีบบร้อย ตามรูปแบบและรายการที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคิริก พร้อมกรอบอลูมิเนียม พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย เป็นเงิน 3,200 บาท(สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง