วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดหาน้ำดื่ม สปอนเซอร์ กาแฟ โอวัลติน ผ้าเย็นเพื่อใช้ในโครงการหว่านวันแม่เกี่ยววันพ่อ เป็นเงิน 5,005 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2567 จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 14,860 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 1 ถัง เป็นเงิน 1,177 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยธุรการของกองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไป ที่ต้องใช้แรงงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยงานการเงินของกองคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเอกสารและงานด้านบันทึกข้อมูลทั่วไปของกองคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง