วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(กองช่าง)จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดเวทีสร้างความเข้าใจการดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปี 2562 ขนาด 1.52.5 เมตร รวมเงินทั้งสิ้น 450 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(กองช่าง)จ้างเหมาอาหารกลางวัน 90 คนๆละ80 บาท 1 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 90 คนๆละ35 บาท 2 มื้อโครงการจัดเวทีสร้างความเข้าใจการดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปี 2562 รวมเงินทั้งสิ้น 13,500 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ รวมเป็นเงิน 52,437 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 (80แกรม) จำนวน 100 รีมๆละ 135 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,500 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างเงินสำรองจ่าย(สำนักงานปลัด)ปรับปรุงซ่อมแซมทางเข้าซอยดาบพระขรรค์ชัย บ้านหนองสะแก หมู่ที่๑๓(วางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง๐.๘๐ม.จำนวน๑แถวรวม๕ท่อน พร้อมถมดินขนาดกว้าง๕.๕๐ม.ยาว๑๐.๕๐ม.ลึกเฉลี่ย๑.๒๐ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า๖๙.๓๐ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างเงินสำรองจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคันคลอง(สายบ้านใหม่สามัคคีไปบ้านขาม) บ้านใหม่สามัคคี ม.๑๐(ถมดินขนาดกว้าง๒.๕๐ม.ยาว๒๖ม.ลึกเฉลี่ย๑.๒๐ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า๗๘ลบ.ม.)(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อเงินสำรองจ่ายเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สำนักงานปลัด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือประชาชนจำนวน 4 ครัวเรือน เป็นเงิน 13,518 บาท คำนวนจากกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำพนักงานจ้างของอบต.ขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)
5  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำพนักงานจ้างของอบต.ขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 2X2.5 เมตร รวมเป็นเงิน 600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำพนักงานจ้างของอบต.ขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุในการจัดทำโครงการ สมุด ปากกา กระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,640 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง