วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2562
ซื้อเงินสำรองจ่ายเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการฯ(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
โครงการศาลา๑,๐๐๐ยอด ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(สำนักงานปลัด/แผนงานการเกษตร)
13  พ.ค. 2562
จ้างโครงการศาลา๑,๐๐๐ยอด ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(สำนักงานปลัด/แผนงานการเกษตร)จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการขนาด 3x2 เมตรๆละ 120 บาท ป้ายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ 40 ป้ายๆละ 100 บาท รวมทั้งสิ้น 4,720 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้องบกลาง ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ราคาประมาณการจากกองช่าง) จำนวน 19 ครัวเรือน เป็นเงิน 60,995.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาซัก อบ รีดอัดกลีบผ้าม่านสำนักงาน อบต.ขามสมบูรณ์ พร้อมถอดและติดตั้ง จำนวนเงิน 19,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างโครงการศาลา๑,๐๐๐ยอด ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(สำนักงานปลัด/แผนงานการเกษตร)จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คนๆละ 35 บาท รวมเป็นเงิน 7,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างโครงการศาลา๑,๐๐๐ยอด ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(สำนักงานปลัด/แผนงานการเกษตร)จ้างเหมาจัดหาพันธุ์กล้าไม้ 980 ต้นๆละ 15 บาท ต้นรวงผึ้ง 20 ต้นๆละ 179 บาท รวมทั้งสิ้น 18,280 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 13,510 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Xerox 7435 สี M จำนวน 1 หลอดๆละ 8,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่๙ ตำบลขามสมบูรณ์(กว้าง๕ม.ยาว๘๐๐ม.หนา๐.๐๔ม.(ไม่มีไหล่่ทาง)พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ๑ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)