วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)ซื้อกระดาษ A4 กระดาษปก A4 120g 6 สี ทั้งหมด 7 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,150 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(แอโรบิกแดนซ์)จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(แอโรบิกแดนซ์) เป็นเงิน 3,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(แอโรบิกแดนซ์)
31  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโจด ม.๔ (กว้าง๔ม.ยาว๑๐๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๔๐๐ตร.ม.พร้อมวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง๐.๔๐ม.จำนวน๖ท่อนพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาหมู่บ้านไปบ้านโนนคูณ ม.๘ บ้านบุ่งตะครอง (กว้าง๔ม.ยาว๘๐ม.หนา๐.๑๕ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๓๒๐ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหมู่บ้านจากซอยประปาเรียบคลอง บ้านโกรกพัฒนา ม.๙(กว้าง๓.๕๐ม.ยาว๔๕ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๑๕๗.๕๐ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(แอโรบิกแดนซ์)จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(แอโรบิกแดนซ์) มื้อละ 25 บาท จำนวน 255 คน รวมเป็นเงิน 6,300 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(แอโรบิกแดนซ์)จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(แอโรบิกแดนซ์) ป้ายโครงการ ขนาด 2.5 X 2 เมตร เป็นเงิน 600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง