วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ เป็นเงิน 2,790 บาท ( รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR ของกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ เป็นเงิน 23,121 บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR ของกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บริเวณสระประปาหมู่บ้าน บ้านบุ่งตะคลอง หมู่ที่ ๘ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด)จ่ายขาดเงินสะสม๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้(กองสาธารณสุข-เงินรับฝากอื่นๆ))
16  พ.ค. 2567
โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บริเวณสระประปาหมู่บ้าน บ้านบุ่งตะคลอง หมู่ที่ ๘ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด)จ่ายขาดเงินสะสม๒๕๖๗
15  พ.ค. 2567
ซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูป แบบเทปกาว ขนาด L-XL ขนาด 45-61 นิ้ว จำนวน 4,100 ชิ้นๆละ 9.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,745 บาท เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR ของกองสาธารณสุข-เงินรับฝากอื่นๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านขาม หมู่ที่๑ ขนาดกว้าง๐.๔๐ม.ลึก๐.๕๐ม.ยาว๑๔๐ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย(รายละเอียดปรากฏตามแบบอบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(ให้ครบตามจำนวน 160 ชั่วโมง) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 5,000 บาท(สำนักงานปลัด)(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายTOR ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า5ลิตรกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า25แรงม้าจำนวน1เครื่อง(กองสาธารณสุข)(รายละเอียดตามบันทึกTORแนบท้ายของกองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 006 57 0001 ทะเบียน ผษ 4124 นครราชสีมา จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,400 บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TORของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง