วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านขามไปบ้านหนองสะแก หมู่ที่๑บ้านขาม ตำบลขามสมบูรณ์ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง๔เมตร ยาว๗๙๗เมตร หนา๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓,๑๘๘ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายจำนวน๑ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำปี 2565 เป็นจำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 40,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,900 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ตู้เหล็ก จำนวน 4 หลังๆละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 22,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนตู้เหล็ก จำนวน 3 หลังๆละ 11,000 บาท รวมเป็นเงิน 33,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนตู้เหล็ก จำนวน 6 หลังๆละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 33,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 2,550 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)กองช่าง-จ้างเหมารถบรรทุกขนส่งผิวยางมะตอยเพื่อซ่อมแซมถนนจุดที่ชำรุดเสียหายในเขตพื้นที่ ต.ขามสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (จำนวน 2 เครื่องๆละ 8,000 บาท) รวมเป็นเงิน 16,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพประจำปี๒๕๖๕ เป็นเงิน 50,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง