วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2563
ซื้อโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี๒๕๖๓(จัดซื้อต้นไม้(พร้อมจัดส่ง)พยุง๒๗๐ต้น,ประดู่ป่า๕๐ต้น,หูกวาง๓๐ต้นเป็นเงิน๑๗,๕๐๐บาทและดินผสมเสร็จ เป็นเงิน๓,๗๕๐บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น๒๑,๒๕๐บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุภายในกองการศึกษา(กองการศึกษา)จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมบ่อเกรอะบ่อซึม(บ่อน้ำทิ้ง)บ้านพัก องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
วัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)จัดซื้อยางมะตอยและนำ้ยาง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 4,265 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุข)โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ ทรายอะเบทแบบบรรจุซองชา เคลือบสาร Temephos 1% จำนวน 10 ถังๆละ 6,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 2,285 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดหาทำเนียบคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์)(สำนักงานปลัด)จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมารการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง(สำนักงานปลัด)จำนวน 48 รายการ เป็นเงิน 50,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 1,580 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง