วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2565
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงถนนฯลฯ(กองช่าง)-เพื่อทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคสล.ม.๒(จำนวน๓จุด)และซ่อมแซมคันดินคลองวังโพรงม.๖(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.(ภายในหมู่บ้าน)บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่๑๐(วางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด ศก.๐.๔๐ม.จำนวน๕๕ท่อนพร้อมบ่อพักจำนวน๕บ่อระยะวางท่อพร้อมบ่อพักยาวรวม๕๘ม.กลบดินหลังท่อและดาดปากท่อระบายน้ำพร้อมรางส่งน้ำพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,800 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 12,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 180 บาท (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 400 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.บ้านหนองสะเดา ม.๑๑(จุดที่๑วางท่อคสล.ขนาด ศก.๐.๔๐ม.จำนวน๓๙ท่อนพร้อมบ่อพักจำนวน๓บ่อระยะวางท่อพร้อมบ่อพักยาวรวม๔๐.๘๘ม.จุดที่๒ ตัดผ่านถนนและวางท่อคสล.ขนาด ศก.๐.๖๐ม.จำนวน๑๐ท่อน จุดที่๓ ตัดผ่านถนนคสล.และวางท่อขนาด ศก.๐.๖๐ม.จำนวน๑๕ท่อนและดาดปากท่อพร้อมรางส่งน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหาอาหาร(เช้า)อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนายอำเภอพาปั่น ครั้งที่ 7ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 6,300 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 8,072 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง