วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 8,072 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 13,949 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย เป็นเงิน 900 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เดือนละ 9,000 บาท กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 เดือนละ 9,000 บาท กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.(สายโรงเรียนมะค่าไปนานางสุรินทร์)บ้านมะค่า ม.๗(วางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด ศก.๐.๘๐ม.จำนวน๓๙ท่อนพร้อมบ่อพักจำนวน๒บ่อระยะวางท่อพร้อมบ่อพักยาวรวม๔๑ม.ถมดินและกลบดินหลังท่อให้เรียบร้อย ป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,340 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 กล่อง เป็นเงิน 1,300 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง