วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน 3 ป้าย เป็นเงิน 3,239 บาท (กองการศึกษา) ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อหนังสือเรียน อายุ 3-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 2,255 บาท (กองช่าง) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 1,500 บาท (กองช่าง) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 13 เครื่อง และเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดรวมขาตั้ง จำนวน 13 เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,815 บาท เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙)(งบจากสนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)กองสาธารณสุข(ตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยช่างไฟฟ้าของกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกรกฎาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท(กองช่าง) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกรกฎาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท(กองช่าง) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปของกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกรกฎาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท(กองช่าง) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสาร งานบันทึกข้อมูลกองคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกรกฎาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท(กองคลัง) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกรกฎาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท(กองการศึกษา)ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง