วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)หมึกเติมปริ้นเตอร์ ขบ602-55-0008 จำนวน 2 หลอด เป็นเงิน 3,200 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง)หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ FUJI XEROX จำนวน 1 หลอด เป็นเงิน 1,300 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(จ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองช่าง)เหมาบริการเครื่องจักรทำความสะอาดพื้นที่รอบบ่อขยะและฝังกลบขยะ เป็นเงิน 8,600 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(กองสาธารณสุขฯ)ซื้อทรายอะเบทแบบซองบรรจุซองชา จำนวน 5 ถังๆละ 6,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อเงินสำรองจ่ายเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วมเท่านั้นและในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นฯลฯ(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและโรงเรือน๒๖ราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อจัดงานพิธีการ (วันที่ 3 มิ.ย.2563)จำนวน 1 รายการเป็นเงิน 2,285 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(สำนักงานปลัด)จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดงานพิธีการ (วันที่ 3 มิ.ย.2563)จำนวน 4 รายการเป็นเงิน 7,875 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับงานพร้อมอุปกรณ์จำนวน๑เครื่อง(กองคลัง)จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อซื้อครื่องคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค)สำหรับงานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 เครื่อง(กองคลัง) เป็นเงิน 21,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์จำนวน 1 เครื่อง(กองคลัง) เป็นเงิน 8,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง