วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองสะเดา หมู่ ๑๑ ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา
6  ก.ย. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ บ้านโกรกพัฒนา ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา
6  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสีฟัน หมู่ ๕ ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา
6  ก.ย. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านโนนสีฟัน ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อท่อส่งน้ำพีวีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อเปลี่ยนสายเมนไฟหอประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง