วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2566
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(บริเวณบ้านนางจังกร โจกกลางถึงบ้านนางอรพินท์ ประกอบเก้า)บ้านโคกพะงาด ม.๒(ขนาดปากกว้าง๐.๔๐ม.ลึก๔๐ซม.พร้อมฝาปิดระยะความยาวรางระบายน้ำไม่น้อยกว่า๖๖ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)
8  พ.ค. 2566
ก่อสร้างวางท่อเมนประปารอบหมู่บ้าน บ้านหนองสะแก ม.๑๓ ขนาดท่อPVC.3ชั้น8.5โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า๕๒๙ม. รายละเอียดตามแบบและรายการประมาณการ อบต.ขามสมบูรณ์ ป้ายโครง๑ป้าย)
8  พ.ค. 2566
ก่อสร้างถนนหินคลุก(ต่อจากบริเวณของเดิมสายสามแยกหนองแต้ถึงนานางสนั่น ปาปะแก)บ้านพะงาดเหนือพัฒนาม.๑๒) เสริมดินพื้นทางกว้าง๕ม.ยาว๒๐๐ม.ขึ้นดินสูงเแลี่ย๐.๗๐ม.ลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง๔ม.ยาว๑๗๒ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๖๘๘ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย )
8  พ.ค. 2566
ก่อสร้างถนนหินคลุก(บริเวณสามแยกนานางแปลง บุญวิจิตรถึงเขตติดต่อบ้าปอบิดตำบลคูขาด)บ้านหนองสะเดา ม.๑๑(ขนาดผิวจราจรกว้าง๔ม.ยาว๒๕๗ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๑,๐๒๘ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)
8  พ.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณสายเลียบคลองจากบ้านนายณรงค์ โพธิ์กลิ่นถึงทางเชื่อมต่อบ้านนายบุญเกิด กุนอก)บ้านใหม่สามัคคี ม.๑๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง๔ม.ยาว๘๗ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓๔๘ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)
8  พ.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนางแต้ว กุนอกถึงบ้านนายสราวุธ เยื่องเสือ)บ้านโกรกพัฒนา ม.๙ กว้าง๔ม. ยาว๔๐ม.ขึ้นดินสูงเฉลี่ย๐.๗๐ม.ขนาดผิวจราจรกว้าง๓.๕๐ม.ยาว๙๔ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓๒๙ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)
8  พ.ค. 2566
ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านมะค่า ม.๗ จุดที่๑ จากบ้านนายเคน โพธิิ์จันทร์ถึงนานายโอภาส พิรักษา)กว้าง๐.๔๐ม.ลึก๔๐ซม.พร้อมฝาปิด ระยะความยาวรางระบายน้ำไม่น้อยกว่า๕๗.๕๐ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)
8  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง