วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 870 บาท(กองช่าง) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 19,890 บาท (กองช่าง) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กน 8780 นครราชสีมา เลขครุภัณฑ์ ขบ 001 49 0001 เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 16,100 บาท (สำนักปลัด) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งจำนวน 1 เครื่องๆละ 9,500 บาท(สำนักปลัด) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดิน บ้านหนองสะเดา ม.11(โดยสร้างระบบประปาผิวดินแบบหอถังสูง ขนาด10ลบ.ม. เฉพาะงานโครงสร้างฐานรากและโครงสร้างเหล็กถัก พร้อมป้ายโครงการจำนวน1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
ซื้อแบตเตอรี่ใส่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข ครุภัณฑ์ 001-58-0002 ทะเบียน ขต 1849 นครราชสีมา จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน 2,900 บาท(สำนักปลัด) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี 2567 จำนวน 1,250 ชุดๆละ 40 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท(สำนักปลัด)ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสมบูรณ์ ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างงบกลาง(เงินสำรองจ่าย)-จ้างเหมาขุดเปิดทางทำถนนดิน จำนวน๑จุด บ้านโคกพะงาด หมู่ที่๒(โดยขุดเปิดขึ้นรูปทางถนนดินขนาดผิวจราจรกว้าง๔เมตรยาว๘๐เมตรขึ้นดินสูงเฉลี่ย๐.๘๐เมตรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบร้อย)ตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเปลี่ยนบอร์ดแอร์คอยล์เย็นเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 420-64-0015 รวมเป็นเงิน 4,500 บาท(กองช่าง)ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง