วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนเมษายน 2565 เดือนละ 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนเมษายน 2565 เดือนละ 9,000 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนเมษายน 2565 เดือนละ 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2565 จำนวน 24 คนๆละ 25 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 600 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทั่วไปของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนเมษายน 2565 เดือนละ 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 2,500 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 250 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดตรวจโควิดแบบแยงจมูก จำนวน 50 ชิ้นๆละ 80 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายรอบหมู่บ้าน)บ้านโจด หมู่ที่๔ (ช่วงที่๑ ต่อจากของเดิมด้านทิศตะวันตก ขนาดผิวจราจรกว้าง๔ม.ยาว๗๕ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓๐๐ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายรอบหมู่บ้าน)บ้านโจด หมู่ที่๔ (ช่วงที่๒ บริเวณบ้านนางนาง เชียงเครือ ขนาดผิวจราจรกว้าง๔ม.ยาว๒๐.๗๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๘๒.๘๐ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง