วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ค. 2564
ซื้อแบตเตอรรี่รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 006 57 0001 ทะเบียน ผษ 4124 นครราชสีมา จำนวน 2 ลูก เป็นเงิน 5,200 บาท(สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 2,255 บาท (กองช่าง) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 1,500 บาท (กองช่าง) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 13 เครื่อง และเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดรวมขาตั้ง จำนวน 13 เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,815 บาท เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙)(งบจากสนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)กองสาธารณสุข(ตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการต่อเติมและซ่อมแซมศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์(โดยติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในแต่ละกองเป็นจำนวน๖บอร์ดและซ่อมแซมบอร์ดประชาสัมพันธ์เดิมอีก2บอร์ด(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสมบูรณ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยช่างไฟฟ้าของกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกรกฎาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท(กองช่าง) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกรกฎาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท(กองช่าง) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปของกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกรกฎาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท(กองช่าง) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสาร งานบันทึกข้อมูลกองคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกรกฎาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท(กองคลัง) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง