วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดหาทำเนียบบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์)(สำนักงานปลัด)จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายบ้านบุ่งตะคลองไปบ้านหนองสะแก)ม.8บ้านบุ่งตะคลอง(กว้าง4ม.ยาว83ม.หนา0.15ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า332ตร.ม.ไม่มีไหล่ทางพร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,150 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 1,493 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุภายในสำนักงานปลัด(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาซ่อมแซมกล้อง CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ.493-61-0001 จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า๑๙นิ้วจำนวน๒เครื่อง)(สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 34,000 บาท ตามมเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์เด็กฯ(260วันx18คนx8.37บาท)(กองการศึกษา)จัดซื้อ๑๐๐วัน(๒ก.ค.๒๕๖๓-๙พ.ย.๒๕๖๓)จำนวน๓,๒๐๐กล่องๆละ๗.๘๒บาทเป็นเงินทั้งสิ้น๒๕,๐๒๔บาท(สองหมื่นห้าพันยี่สิบสี่บาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน(260วันx319คนx8.37บาท)กองการศึกษาจัดซื้อ๑๐๐วัน(๒ก.ค.๒๕๖๓-๙พ.ย.๒๕๖๓)จำนวน๓๒๑คนซื้อ๓๒,๑๐๐กล่อง๐ละ๗.๘๒บาทเป็นเงินทั้งสิ้น๒๕๑,๐๒๒บาท(สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันยี่สิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่องๆละ 17,000 บาท(สำนักงานปลัด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 จำนวน 1 ป้ายๆละ 180 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง