วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ต.ค. 2562
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและภาวะความเป็นผู้นำให้กับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำบลขามสมบูรณ์ฯลฯ(สำนักงานปลัด)
10  ต.ค. 2562
โครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สำนักงานปลัด)
10  ต.ค. 2562
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา อบต.ขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)
10  ต.ค. 2562
จ้างค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำดอกไม้พานพุ่มวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 รายการเป็นเงิน 1,000 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของสำนักปลัด เดือนตุลาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(จ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองช่าง)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองช่าง เดือนตุลาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองการศึกษา)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 เดือนละ 6,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง