วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(จ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองช่าง)จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของกองช่าง เดือนกรกฏาคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองการศึกษา)จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาบริการพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สำนักงานปลัด) จ้างเหมาถ่ายเอกสารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 1,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ(กองคลัง)จ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองคลัง เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.สายกลางบ้านม.10บ้านใหม่สามัคคี(กว้าง0.40ม.ลึก0.50ม.ระยะความยาวรางระบายน้ำไม่น้อยกว่า30ม.)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์และค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลางและค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆฯลฯ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาเติมผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิง(หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 472-55-0011 -ขบ472-55-0020) จำนวน 10 ถัง เป็นเงิน 7,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด) จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 14,812 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง