วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด)ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 950 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์จำนวน ๑ เครื่อง(กองช่าง) เป็นเงิน 8,900 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุภายในสำนักงานปลัด(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาซ่อมโน๊ตบุ๊ค หมายเลข ครุภัณฑ์ ขบ 481-53-0004 เป็นเงิน 6,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(แอโรบิกแดนซ์)(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 4,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(แอโรบิกแดนซ์)(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาจัดหาเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ฯลฯ จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 2,310 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(แอโรบิกแดนซ์)(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขนาด 3X2.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 900 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(จ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองช่าง)จ้างเหมาบริการเครื่องสูบน้ำ เป็นเงิน 5,230 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการอบต.สัญจร(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คนๆละ 35 บาท จำนวนเ 2 มื้อเป็นเงิน 7,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการอบต.สัญจร(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 360 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง