วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เดือนละ 5,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 8,080 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 450 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(บริเวณบ้านนางดำ พันสวัสดิ์ถึงศาลตาปู่)บ้านขามม.๑(ผิวจราจรกว้าง๔.๐๐ม.ยาว๑๒๔.๕๐ม.หนา๐.๑๐ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๔๙๘ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(บริเวณบ้านบุ่งตะครองถึงบ้านหนองสะแกพัฒนา)บ้านบุ่งตะครอง ม.๘(กว้าง๔.๐๐ม.ยาว๘๗ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓๔๘ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแท่นวางศาลพระภูมิอบต.ขามสมบูรณ์(สำนักปลัด)(ตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,500 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,250 บาท (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 7,430 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 14,217 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง