วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยช่างไฟฟ้ากองช่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เดือนละ 9,000 บาท (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิก-19 กรณีถูกกักตัว 16 วัน จำนวน 3 ราย รวมเป็นเงิน 3,000 บาท (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เดือนละ 9,000 บาท กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เดือนละ 9,000 บาท กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เดือนละ 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารและงานด้านบันทึกข้อมูลทั่วไปของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เดือนละ 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เดือนละ 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เดือนละ 9,000 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำตรายาง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 2,560 บาท (สำนักงานปลัด)ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง