วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 10,525 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 2,745 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 1,020 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 3,885 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 8,300 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียงพร้อมจัดสถานที่เพื่อใช้ในโครงการตลาดนัดวิถีชุมชนคนขามสมบูรณ์ เป็นเงิน 3,000 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 416-63-0018 เป็นเงิน 400 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Toner fuji P285 จำนวน 3 กล่องๆละ 1,200 บาท รวมเป็นเงิน 3,600 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปของกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เดือนละ 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง