วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.พ. 2564
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(กองสาธารณสุข) ประจำปี 2564 เป็นเงิน 700 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 200 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 จำนวน 33 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 825 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTVศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์(กองการศึกษา) เป็นเงิน 25,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟสัญญาณกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ชุดๆละ 700 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อโคมไฟสัญญาณกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์(จำนวน๒ชุดๆละ๕,๐๐๐บาท)(สำนักงานปลัด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 2,055 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 22 รายการ เป็นเงิน 4,717 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,560 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,300 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง