วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,470 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลุกรัง(สายจากบ้านนางสายทอง สันติวิจิตรไปวังโพรง หมู่ที่๖บ้านตะหนอด(ขนาดกว้าง๓.๕๐เมตรยาว๗๑๐เมตรหนาเฉลี่ย๐.๒๐เมตร)ตามแบบแปลนมาตรฐานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย(งบจ่ายขาดเงินสะสม2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ่น 34,535 บาท ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(สายเลียบคลองบ้านใหม่สามัคคี ทั้งสองข้าง)บ้านใหม่สามัคคี ม.๑๐(ถนนลูกรังกว้าง๔ม.ยาว๕๐ม.หนาเฉลี่ย๐.๒๐ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๒๐๐ตร.ม.พร้อมบดอัด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว๑ป้าย)(งบจ่ายขาดเงินสะสม2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(สายจากหนองโกรกแฝกถึงคลอง ๗)บ้านโคกพะงาด ม.๒(ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง๓.๕๐ม.ยาว๑.๔๐ม.หนาเฉลี่ย๐.๒๐ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า๔๙๐ ตร.ม.พร้อมบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว ๑ป้าย(จ่ายขาดเงินสะสม๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(ซอยประชาอุทิศ)บ้านโนนสีฟันหมู่ที่๕(ขนาดกว้าง๓.๕๐เมตรยาว๓๑๕เมตรหนาเฉลี่ย๐.๑๕เมตร )ตามแบบแปลนมาตรฐานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนดพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย(งบจ่ายขาดเงินสะสม2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(สายเลียบคลองบ้านใหม่สามัคคี ทั้งสองข้าง)บ้านใหม่สามัคคี ม.๑๐(ถนนลูกรังกว้าง๔ม.ยาว๕๐ม.หนาเฉลี่ย๐.๒๐ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๒๐๐ตร.ม.พร้อมบดอัด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว๑ป้าย)
28  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(สายจากหนองโกรกแฝกถึงคลอง ๗)บ้านโคกพะงาด ม.๒(ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง๓.๕๐ม.ยาว๑.๔๐ม.หนาเฉลี่ย๐.๒๐ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า๔๙๐ ตร.ม.พร้อมบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว ๑ป้าย(จ่ายขาดฯ๖๒)
28  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของสำนักปลัด เดือนกรกฎาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง