วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2563
ซื้อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง(งบจ่ายขาดเงินสะสม๒๕๖๓)ซื้อแอลกอฮอเจล เอ็กซิท 7 500ml จำนวน 15 ขวดๆละ 380 บาท เป็นเงิน 5,700 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมันที่ 1 ประจำปี 2563 จำนวน 33 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 825 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมันที่ 1 ประจำปี 2563 จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 240 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน เดือนเมษายน 2563 จำนวน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารและงานด้านบันทึกข้อมมูลทั่วไป เดือนเมษายน 2563 จำนวน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองการศึกษา)จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนเมษายน 2563 จำนวน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาบริการพนักงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เดือนเมษายน 2563 จำนวน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(จ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองช่าง)จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ด้านบันทึกข้อมูล เดือนเมษายน 2563 จำนวน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท. เดือนเมษายน 2563 จำนวน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาถ่ายเอกสารศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท. เดือนเมษายน 2563 จำนวน 1,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง