วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณสายเลียบคลองจากบ้านนายณรงค์ โพธิ์กลิ่นถึงทางเชื่อมต่อบ้านนายบุญเกิด กุนอก)บ้านใหม่สามัคคี ม.๑๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง๔ม.ยาว๘๗ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓๔๘ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)
8  พ.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนางแต้ว กุนอกถึงบ้านนายสราวุธ เยื่องเสือ)บ้านโกรกพัฒนา ม.๙ กว้าง๔ม. ยาว๔๐ม.ขึ้นดินสูงเฉลี่ย๐.๗๐ม.ขนาดผิวจราจรกว้าง๓.๕๐ม.ยาว๙๔ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓๒๙ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)
8  พ.ค. 2566
ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านมะค่า ม.๗ จุดที่๑ จากบ้านนายเคน โพธิิ์จันทร์ถึงนานายโอภาส พิรักษา)กว้าง๐.๔๐ม.ลึก๔๐ซม.พร้อมฝาปิด ระยะความยาวรางระบายน้ำไม่น้อยกว่า๕๗.๕๐ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)
8  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของกองคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 5,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง