วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2561
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน เดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของสำนักปลัด เดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองช่าง)จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองช่าง เดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
วัสดุสำนักงาน(กองคลัง)
23  พ.ย. 2561
วัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด)
23  พ.ย. 2561
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขฯ)
23  พ.ย. 2561
ติดตั้งเหล็กดัดประตูหน่าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามสมบูรณ์(กองการศึกษา)
23  พ.ย. 2561
ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก(กองการศึกษา)
23  พ.ย. 2561
โครงการจัดงานวันเด้กแห่งชาตฺิ(กองการศึกษา)