วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุภายในกองช่าง(กองช่าง)ซ่อมแซมเครื่องปริ้น cannon หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 602-59-0016 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTVศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม อบต.ขามสมบูรณ์(กองการศึกษา)จัดซื้อ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 25,500 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
วัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,422 บาท ตามเอกสารแนบท้าย
21  เม.ย. 2563
วัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ซื้อหินคลุก จำนวน 12 ลบ.ม. เป็นเงิน 8,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย
10  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายต่อจากฟาร์มไก่นายอัศนี มูลจันทร์เลียบคลองโกรกไม้แดง)บ้านตะหนอดม.๖(กว้าง๓.๕๐ม.ยาว๓๓๐ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า๑,๑๕๕ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สำนักงานปลัด)ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 034-55-001 ทะเบียน นค 9250 จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน 2,600 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายฟาร์มไก่ไปบ้านหนองบัวโคก)บ้านมะค่าม.๗(กว้าง๔ม.ยาว๓๑๙ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า๑,๒๗๖ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 15 กล่อง จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 30 ชุด เป็นเงิน 2,250 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล1ป้ายๆละ480 ป้ายประชาสัมพันธ์1ป้ายๆละ600 รวมเป็นเงิน 1,080 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง(งบจ่ายขาดเงินสะสม๒๕๖๓)ซื้อผ้า170กิโลกรัมๆละ300บาทซื้อยางยืด40กิโลกรัมๆละ350 รวมเป็นเงิน 65,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง