วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโคมไฟโซ่ล่าเซลล์ เพื่อติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่1-13 ภายในตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 50 ชุดๆละ 2,600 บาท รวมเป็นเงิน 130,000บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายของกองช่าง)(จ่ายขาดเงินสะสม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้ทำงานหุ้มด้วยหนังPVCขาเหล็กชุบโคเมี่ยม 24 นิ้ว จำนวน 2 ตัวๆละ 2,100 บาท รวมเป็นเงิน 4,200 บาท (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 1 บานเลื่อน จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 4,400บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด จำนวน 2 หลังๆละ 5,900 บาท รวมเป็นเงิน 11,800 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อเตียงพยาบาล จำนวน 1 เตียง เป็นเงิน 2,600 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อโต๊ะทำงานขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,450 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จัดซื้อวัสดุจราจร-กระจกโค้งมนพร้อมเสาและค่าติดตั้งจุดเสี่ยงจุดอันตรายภายในตำบลขามสมบูรณ์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายของสำนักปลัด)(จ่ายขาดเงินสะสม2566)
15  ส.ค. 2566
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง-ยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อหมู่ที่1-13ภายในตำบลขามสมบูรณ์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายของกองช่าง)(จ่ายขาดเงินสะสม2566)
15  ส.ค. 2566
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-โคมไฟโซ่ล่าเซลล์ เพื่อติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่1-13ดภายในตำบลขามสมบูรณ์จำนวน50ชุดๆละ2,600บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายของกองช่าง)(จ่ายขาดเงินสะสม2566)
15  ส.ค. 2566
วางท่อเมนประปารอบหมู่บ้าน บ้านหนองสะแกพัฒนา ม.13(โดยก่อสร้างวางท่อเมนประปา ขนาดท่อPVC.3ชั้น8.5 โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า720ม.พร้อมป้ายโครงการจำนวน1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2566)