วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(ซอยประคองสุข)บ้านตะหนอด ม.6(กว้าง4ม.ยาว96ม.หนา0.15ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า384ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายรอบหมู่บ้าน)บ้านโจดม.4(กว้าง4ม.ยาว82ม.หนา0.15ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า328ตร.ม.วางท่อระบายน้ำคสล.Dia0.40ม.จำนวน5ท่อนพร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ brother รุ่น MFC-่2330 DW หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 602-61-0019 เป็นเงิน 2,500 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,600 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 1,600 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,124 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงถนนฯลฯ(กองช่าง)-ซ่อมแซมกำแพงกันดินเรียบคลองอีสานเขียว หมู่ที่๑บ้านขาม(รายละเอียดตามรูปแบบอบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงพ่นหมอกควันเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,400 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างโครงการเทพื้นบริเวณโรงจอดรถ อบต.ขามสมบูรณ์(ตามแบบมาตรฐาน อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อใช้ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เป็นเงิน 450 บาท(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง