วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2564
จ้างงบกลาง เงินสำรองจ่าย (สำนักงานปลัด)-กำจัดวัชพืชคลองอีสานเขียวบ้านโกรกพัฒนาหมู่ที่๙(ปากคลองกว้างเฉลี่ย๒๓ม.ความยาว๑๘๐ม.หรือมีพื้นที่กำจัดวัชพืชไม่น้อยกว่า๔,๑๔๐ตร.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
จ้างงบกลาง เงินสำรองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯ(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ กองช่าง เดือนสิงหาคม 2564 เดือน ละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ กองช่าง เดือน สิงหาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ กองการศึกษา เดือนสิงหาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ กองการศึกษา เดือน สิงหาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ กองช่าง เดือนสิงหาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองคลัง เดือน สิงหาคม 2564 (กองคลัง) เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ เดือน สิงหาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท (กองสาธารณสุข) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือน สิงหาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง