วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด)จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 20,655 บาท(ตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 19,737 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นแบบต่อขนาด 2 ก๊อกจำนวน 1 เครื่อง(สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 7,920 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำซอยต้นสนม.1บ้านขาม(ขนาด1x1ม.ยาว25.50ม.พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ(ซอยต้นสน)บ้านขาม ม.๑(ขนาด๑x๑ม.ยาว๒๖.๒๕ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ๑ป้าย)จ่ายขาดสะสม๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)หมึกเติมปริ้นเตอร์ ขบ602-55-0008 จำนวน 2 หลอด เป็นเงิน 3,200 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง)หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ FUJI XEROX จำนวน 1 หลอด เป็นเงิน 1,300 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(จ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองช่าง)เหมาบริการเครื่องจักรทำความสะอาดพื้นที่รอบบ่อขยะและฝังกลบขยะ เป็นเงิน 8,600 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(กองสาธารณสุขฯ)ซื้อทรายอะเบทแบบซองบรรจุซองชา จำนวน 5 ถังๆละ 6,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อเงินสำรองจ่ายเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วมเท่านั้นและในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นฯลฯ(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและโรงเรือน๒๖ราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง