วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
27  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Slurry Type สายทางบ้านมะค่า-บุ่งตะครอง หมู่ ๗ บ้านมะค่า ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
ซื้อลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างเหมาโครงการขุดลอกวางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 12 บ้านพะงาดเหนือพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๐ บ้านโกรกพัฒนา ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย SML สายกลางหมู่บ้านหมู่ ๘ บ้านบุ่งตะครอง ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา_ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีคัดเลือก
24  ก.ย. 2561
จ้างขุดลอกรางระบายน้ำและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านโจด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน หมู่ ๔ บ้านโจด ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง