วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,400 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 6,690 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 10,996 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 13,675 บาท (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,450 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 416-61-0015 เป็นเงิน 4,140 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำภูมิทัศเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 1 หน่วย เป็นเงิน 49,500 บาท(สำนักปลัด) ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
ซื้อเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมเอนกประสงค์อบต.ขามสมบูรณ์(ประกอบด้วยลำโพง๔ตัวเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์จำนวน๑ชุดและขาตั้งไมค์จำนวน๒ตัว)(สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้รักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน๕จุดๆ๗,๙๕๐บาทเป็นเงินทั้งสิ้น๓๙,๗๕๐บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังหอประชุมเอนกประสงค์อบต.ขามสมบูรณ์(ขนาด๓๖,๐๐๐บีทียู จำนวน๔เครื่องๆละ๕๓,๖๐๐บาท รวมติดตั้ง)(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง