วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่มีความยากลำบาก ผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องได้รับการดูแล ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 10 รายๆละ 500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง น้ำยาประสานใช้ในการซ่อมถนนลาดยาง จำนวน 10 แกลอนๆละ 2,250 บาท รวมเป็นเงิน 22,500 บาท(กองช่าง) ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผ่นติดเสาไฟฟ้า พร้อมน็อต เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 45 แผ่นๆละ 380 บาท รวมเป็นเงิน 17,100 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อยางรถยนต์ ยางใน ยางรองคอ เพื่อใช้กับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ผษ 4124 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 006 57 0001 เป็นเงิน 4,900 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากนานายสุข ดำงูเหลือมถึงนานายเลิศ สรารัมย์ ช่วงที1 บ้านขาม ม.1(ขนาดผิวจราจรกว้าง3ม.ยาว431ม.หนาเฉลี่ย0.15ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า193.95ลูกบาศก์เมตร(หลวม)พร้อมปรับเกรดผิวจราจรให้เรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในสำนักงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เป็นเงิน 1,110 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุฯในเขตตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 12,069 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง-ยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อหมู่ที่1-13 ภายในตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 832 ถุงๆละ 120 บาท รวมเป็นเงิน 99,840 บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายของกองช่าง)(จ่ายขาดเงินสะสม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ ช่วงที่2 บ้านโนนสีฟัน ม.5(ขนาดผิวจราจรกว้าง3.50ม.ยาว95.50ม.หนา0.15ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า334.25ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการจำนวน1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ช่วงที่3 สายเลียบคลองประปาบ้านใหม่สามัคคีไปซอยต้นสน บ้านใหม่สามัคคี ม.10(ขนาดผิวจราจรกว้าง3.50ม.ยาว190ม.หนา0.15ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า665ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการจำนวน1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง