วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(Keyboard OPTRA KB2510 Macnus) จำนวน 1 ชุดๆละ 330 บาท เป็นเงิน 330 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ รวมเป็นเงิน 22,370 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(บริเวณบ้านนางจังกร โจกกลางถึงบ้านนางอรพินท์ ประกอบเก้า)บ้านโคกพะงาด ม.๒(ขนาดปากกว้าง๐.๔๐ม.ลึก๔๐ซม.พร้อมฝาปิดระยะความยาวรางระบายน้ำไม่น้อยกว่า๖๖ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านมะค่า ม.๗ จุดที่๑ จากบ้านนายเคน โพธิิ์จันทร์ถึงนานายโอภาส พิรักษา)กว้าง๐.๔๐ม.ลึก๔๐ซม.พร้อมฝาปิด ระยะความยาวรางระบายน้ำไม่น้อยกว่า๕๗.๕๐ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 7,472 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Freejet Bulk Refill For Canon BK 500 ml จำนวน 2 ขวดๆละ 300 บาท รวมเป็นเงิน 600 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนางแต้ว กุนอกถึงบ้านนายสราวุธ เยื่องเสือ)บ้านโกรกพัฒนา ม.๙เสริมดินพื้นทางกว้าง๔ม. ยาว๔๐ม.ขึ้นดินสูงเฉลี่ย๐.๗๐ม.ขนาดผิวจราจรกว้าง๓.๕๐ม.ยาว๙๔ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓๒๙ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 11,135 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(ต่อจากบริเวณของเดิมสายสามแยกหนองแต้ถึงนานางสนั่น ปาปะแก)บ้านพะงาดเหนือพัฒนาม.๑๒) เสริมดินพื้นทางกว้าง๕ม.ยาว๒๐๐ม.ขึ้นดินสูงเแลี่ย๐.๗๐ม.ลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง๔ม.ยาว๑๗๒ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๖๘๘ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(บริเวณสามแยกนานางแปลง บุญวิจิตรถึงเขตติดต่อบ้าปอบิดตำบลคูขาด)บ้านหนองสะเดา ม.๑๑(ขนาดผิวจราจรกว้าง๔ม.ยาว๒๕๗ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๑,๐๒๘ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง