วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2565
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)กองการศึกษา(ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้งเครื่องเล่นและเครื่องออกกำลังกายจำนวน๑๗ชุด)(ตามแบบอบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 12,065 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 6, 325 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 13,255 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนเมษายน 2565 เดือนละ 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนเมษายน 2565 เดือนละ 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนเมษายน 2565 เดือนละ 9,000 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนเมษายน 2565 เดือนละ 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทั่วไปของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนเมษายน 2565 เดือนละ 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
เหมาจัดหาน้ำดื่ม น้ำแข็ง ผ้าเย็นฯลฯเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงการณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,380 บาท(สำนักงานปลัด)