วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 200 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 2,400 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
จ้างวัสดุสำนักงาน(ตรายาง)จำนวน 4 รายการ(สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 2,400 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จำนวน 2 ราย กักตัว 16 วัน เป็นเงิน 1,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหนองสะเดาถึงสายบ้านสี่เหลี่ยม ม.11บ้านหนองสะเดา(กว้าง4ม.ยาว2,688ม.หนา0.15ม.ไหล่ทางข้างละ0.50ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า10,752ตร.ม.)งบอุดหนุนฯ2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ม.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 เป็นเงิน 925 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 360 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้าย อะคริลิก จำนวน 4 ป้าย เป็นเงิน 600 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 3,286 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ เป็นเงิน 13,599 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง