วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 14,217 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 3,177 บาท (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อโต๊ะม้าหินอ่อน จำนวน 5 ชุดๆ ละ 6,500 บาท รวมเป็นเงิน 32,500 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมจัดสถานที่เพื่อใช้ในโครงการตลาดนัดวิถีชุมชนคนขามสมบูรณ์ เป็นเงิน 3,000 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.(สายกลางบ้าน)บ้านพะงาดเหนือพัฒนาม.12(วางท่อคสล.Dia0.40ม.จำนวน109ท่อนพร้อมบ่อพักจำนวน9บ่อระยะวางท่อพร้อมบ่อพักยาวรวม115ม.ถมดินและกลบดินหลังท่อให้เรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ1ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 492-61-0017 จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,990 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,380 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,380 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ เป็นเงิน 13,251 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 15,500 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง