วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2563
จ้างโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง(งบจ่ายขาดเงินสะสม๒๕๖๓) จ้างเหมา(อาหารกลางวัน1มื้อๆละ80บาท65กล่อง=5,200)(อาหารว่างฯ2มื้อๆละ35บาท65ชุด=4,550) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง(งบจ่ายขาดเงินสะสม๒๕๖๓)จ้างเหมา(ป้ายโครงการ2x2.5เมตรๆละ120บาท1ป้าย=600)(ป้ายประชาสัมพันธ์1x1.5เมตรๆละ120บาท13ป้าย=180) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 4,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)กองสาธารณสุข จ้างเหมาจัดหาพัสดุตามโครงการ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 15,360 บาท ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์และค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลางและค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆฯลฯ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพตามระยะ หมายเลขทะเบียน ขต 1849 นครราชสีมา เป็นเงิน 7,883.23 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์และค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลางและค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆฯลฯ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ขบ 001-49-0001 รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 8780 นครราชสีมา เป็นเงิน 1,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาติดตั้งกระจกโค้งมน พร้อมเสา จำนวน 9 ชุดๆละ700 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 6,300 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(กระจกโค้งมนพร้อมเสาจำนวน๙เสา)สำนักงานปลัด(งานป้องกันฯ)ซื้อกระจกโค้งมน พร้อมเสา จำนวน 9 ชุดๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนดิน(สายคลองอีสานเขียวไปตำบลคูขาด)ม.5บ้านโนนสีฟัน (กว้าง4ม.ยาว630ม.หนาเฉลี่ย0.65ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า1,964.625ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างขุดลอกคลองด้านทิศเหนือของหมู่บ้านบ้านพะงาดเหนือพัฒนาม.๑๒(ขนาดปากคลองเดิมกว้าง๑๕ม.ยาว๑,๑๘๐ม.ลึกเฉลี่ย๒.๕ม.ขุดลึกลงอีก๐.๕๐ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง