วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุภายในกองช่าง(กองช่าง)จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้น Brother หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 602-57-0012 เป็นเงิน 2,200 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง)ซื้อไส้ปากกาลูกลื่น papker จำนวน 5 อัน เป็นเงิน 595 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ เครื่อง(กองช่าง) เป็นเงิน 22,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค)สำหรับงานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ เครื่อง(กองช่าง) เป็นเงิน 22,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุภายในกองช่าง(กองช่าง)จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้น cannon หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 602-59-0016 เป็นเงิน 2,200 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,221 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด)ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 950 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์จำนวน ๑ เครื่อง(กองช่าง) เป็นเงิน 8,900 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุภายในสำนักงานปลัด(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาซ่อมโน๊ตบุ๊ค หมายเลข ครุภัณฑ์ ขบ 481-53-0004 เป็นเงิน 6,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง