วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบ้าน บ้านโจด หมู่ที่๔(ขนาดผิวจราจรกว้าง๔เมตรยาว๗๐เมตรหนา๐.๑๕เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๒๘๐ตร.ม.(ไม่มีไหลทางลูกรัง)(ตามแบบแปลนที่อบตงขามสมบูรณ์กำหนด)พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย
17  ม.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(สำนักงานปลัด) รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผษ 4124 เข้าซ่อมแซมตรวจเช็คสภาพ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ 1 แกลอน 600 บาท ชุดเฟืองปั่น 1 ชุด 1,200 บาท ชุดเฟืองปั่นกลึงใหม่ 1 ชุด 1,000 บาท ค่าแรง 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,800 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดงานวันเด้กแห่งชาตฺิ(กองการศึกษา)ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 5,000 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
จ้างโครงการจัดงานวันเด้กแห่งชาตฺิ(กองการศึกษา)ซื้ออาหารกลางวัน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 85 คน 50 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 4,250 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
จ้างโครงการจัดงานวันเด้กแห่งชาตฺิ(กองการศึกษา)จ้างเหมาป้ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขนาดป้าย 1.52.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย ราคา 450 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมผิวจราจรลูกรัง(สายโรงเรียนมะค่า-โนนตาแจ)บ้านมะค่า ม.๗(ถนนดินกว้าง๕ม.ยาว๑,๐๐๐ม.หนา๐.๒๐ม.มีพื้นที่๕,๐๐๐ตร.ม.พร้อมผิวจราจรลูกรังกว้าง๔ม.ยาว๑,๐๐๐ม.หนา๐.๒๐ม.มีพื้นที่๔,๐๐๐ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมผิวจราจรลูกรัง(สายโรงเรียนมะค่า-โนนตาแจ)บ้านมะค่า ม.๗(ถนนดินกว้าง๕ม.ยาว๑,๐๐๐ม.หนา๐.๒๐ม.มีพื้นที่๕,๐๐๐ตร.ม.พร้อมผิวจราจรลูกรังกว้าง๔ม.ยาว๑,๐๐๐ม.หนา๐.๒๐ม.มีพื้นที่๔,๐๐๐ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)
9  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำแทงค์น้ำจำนวน๑๕รายการ(ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการฯ จำนวน 13 ป้ายๆละ 360 บาท รวมเป็นเงิน 4,680 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กองสาธารณสุขฯ)ซื้อวัสดุโครงการฯ จำนวน 4 รายการ รวมเป็นเงิน 1,560 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง