วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2562
ซื้อโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(กองคลัง)ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 4,840 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(กองคลัง)ซื้อวัสดุก่อสร้าง เทปวัดที่ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 2,160 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงถนนคสล.ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนนลาดยางฯลฯ(กองช่าง)ซ่อมถนนลูกรัง(2สาย)บ้านโนนสีฟัน ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงถนนคสล.ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนนลาดยางฯลฯ(กองช่าง)ซ่อมถนนลูกรัง(3สาย)บ้านโจด ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของสำนักปลัด เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(จ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองช่าง)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองช่าง เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองการศึกษา)จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง