วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงถนนคสล.ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนนลาดยางฯลฯ(กองช่าง)ปรับเกรดถนนลูกรังจำนวน๓จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง(สายเรียบคลองอีสานเขียวด้านทิศใต้)ม.10บ้านใหม่สามัคคี(กว้าง3.50ม.ยาว270ม.หนาเฉลี่ย0.20ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า945ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง(สายด่านเกวียน)ม.4บ้านโจด(กว้าง4ม.ยาว590ม.หนาเฉลี่ย0.20ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า2,360ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนธันวาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนธันวาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของสำนักปลัด เดือนธันวาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการต่อสัญญาปรับปรุงเว็บไซต์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ปี พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 8,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(จ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองช่าง)จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของกองช่าง เดือนธันวาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองการศึกษา)จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนธันวาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง