วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 6 รายการเป็นเงิน 11,985 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างงบกลาง เงินสำรองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯ(สำนักงานปลัด)-จ้างถมดินคันทาง(ซอยกระทุ่มแบนไปคลองโกรกไม้แดง)บ้านสระแดง ม.๓(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไปของกองช่าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงานทั่วไป ของกองช่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงถนนฯลฯ(กองช่าง)-จ้างเหมาขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านโกรกพัฒนาม.๙(คลองเดิมกว้าง๒๐มยาว๑๘๐ม.ลึก๓.๕๐ม.ขุดลอกใหม่กว้าง๓ม.ยาวรอบแหล่งน้ำ๓๕๐ม.ลึก๐.๓๐ม.). โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยช่างไฟฟ้าของกองช่าง เดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของกองช่าง เดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง