วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนคสล.ถนนลูกรัง ถนนหินคลุกถนนลาดยางในเขตตำบลขามสมบูรณ์(กองช่าง)วางท่อระบายน้ำ คสล.จำนวน๒จุด บ้านโจด หมู่ที่๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนคสล.ถนนลูกรัง ถนนหินคลุกถนนลาดยางในเขตตำบลขามสมบูรณ์(กองช่าง)วางท่อระบายน้ำ คสล.จำนวน๑จุด บ้านโคกพะงาด หมู่ที่๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน(กองการศึกษา)จำนวน๘๓วัน(๑ส.ค.๒๕๖๒-๑๐พ.ย.๒๕๖๒)รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(กองการศึกษา)จำนวน๘๓วัน(๑ส.ค.๒๕๖๒-๑๐พ.ย.๒๕๖๒)รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(กองการศึกษา)จำนวน๘๓วัน(๑ส.ค๒๕๖๒-๑๐พ.ย.๒๕๖๒)รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองการศึกษา)จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนสิงหาคม 2562 เดือนละ 6,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนสิงหาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของสำนักปลัด เดือนสิงหาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนสิงหาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง