วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหนองสะเดาถึงสายบ้านสี่เหลี่ยม ม.11บ้านหนองสะเดา(กว้าง4ม.ยาว2,688ม.หนา0.15ม.ไหล่ทางข้างละ0.50ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า10,752ตร.ม.)งบอุดหนุนฯ2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ม.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 เป็นเงิน 925 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 360 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้าย อะคริลิก จำนวน 4 ป้าย เป็นเงิน 600 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 3,286 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ เป็นเงิน 13,599 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 400 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ.416-63-0021 เป็นเงิน 2,140 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 5,375 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,250 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง