วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2563
จ้างโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขามสมบูรณ์คัพ(กองการศึกษา)จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 43,120 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการอบต.สัญจร(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คนๆละ 35 บาท จำนวนเ 2 มื้อเป็นเงิน 7,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการอบต.สัญจร(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 360 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการอบต.สัญจร(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง เป็นเงิน 2,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการอบต.สัญจร(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เป็นเงิน 15,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขามสมบูรณ์คัพ(กองการศึกษา)ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 74,145 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างจ้างโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขามสมบูรณ์คัพ(กองการศึกษา)จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 83,160 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุภายในกองคลัง(กองคลัง)จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 416-56-0010 จำนวน 3 รายการเป็นเงิน 2,700 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขามสมบูรณ์คัพ(กองการศึกษา)จ้างเหมาเครื่องเสียงในการแข่งขันกีฬา จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขามสมบูรณ์คัพ(กองการศึกษา)จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 2.54 เมตร เป็นเงิน 1,200 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง