วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(จ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองช่าง)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลช่าง ประจำเดือน มกราคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองการศึกษา)จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนมกราคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯเพื่อช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวนเงิน 1,500 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก ม.๑๓บ้านหนองสะแก(วางท่อคสล.๐.๘๐ม.จำนวน๓๒ท่อนพร้อมบ่อพักคสล.ขนาด๑.๓๐x๑.๓๐ม.จำนวน๑บ่อพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ๑ป้าย)(ตั้งโครงการใหม่๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการเป็นเงิน 49,860 บาท ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางจำนวน 4 เส้นพร้อมค่าแรง เป็นเงิน 42,000 บาท ตามเอกสารแนบรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก(จากหน้าโรงเรียนบ้านมะค่าไปนานางสุรินทร์)บ้านมะค่า ม.๗(วางท่อคสล.ขนาด๐.๘๐ม.จำนวน๓๒ท่อนพร้อมบ่อพักคสล.ขนาด๑.๓๐x๑.๓๐ม.จำนวน๓บ่อ พร้อมป้าย1ป้าย)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก(สายโรงเรียนบ้านมะค่าไปโนนตาแจ)ม.13บ้านหนองสะแก(วางท่อคสล.ขนาด0.80ม.จำนวน34ท่อนพร้อมบ่อพักคสล.(3บ่อขนาด1.30X1.30ม.พร้อมป้าย1ป้าย)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์และค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลางและค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆฯลฯ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-57-0001 เลขทะเบียน ผษ 4124 นครราชสีมา ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง