วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา)ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ รวมธงชาติ ธงธรรมจักร 60 ผืน รวมทั้งสิ้น 8,650 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)ซื้อกระดาษ A4 กระดาษปก A4 120g 6 สี ทั้งหมด 7 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,150 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(แอโรบิกแดนซ์)
31  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโจด ม.๔ (กว้าง๔ม.ยาว๑๐๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๔๐๐ตร.ม.พร้อมวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง๐.๔๐ม.จำนวน๖ท่อนพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาหมู่บ้านไปบ้านโนนคูณ ม.๘ บ้านบุ่งตะครอง (กว้าง๔ม.ยาว๘๐ม.หนา๐.๑๕ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๓๒๐ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหมู่บ้านจากซอยประปาเรียบคลอง บ้านโกรกพัฒนา ม.๙(กว้าง๓.๕๐ม.ยาว๔๕ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๑๕๗.๕๐ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของสำนักปลัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาหมู่บ้านไปบ้านโนนคูณ ม.๘ บ้านบุ่งตะครอง (กว้าง๔ม.ยาว๘๐ม.หนา๐.๑๕ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๓๒๐ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)